Jasica.Net

C#, .Net, SQL i nie tylko

Corupted State Exception

.Net w wersji 4.0 wprowadził pojęcie Corupted State Exception. W odróżnieniu od pozostałych wyjątków, nie są one wyłapywane przez bloki catch/finally. Takie zachowanie ma jak najbardziej sens, gdyż w większości sytuacji stanowią one sygnał, że w programie stało się coś złego i dalsze wykonywanie może nie mieć sensu. Występują one głównie przy współpracy z natywnymi bibliotekami. Poniższe wyjątki mogą być traktowane jako CSE:

 • STATUS_ACCESS_VIOLATION
 • STATUS_STACK_OVERFLOW
 • EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION
 • EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR
 • EXCEPTION_INVALID_DISPOSITION
 • EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION
 • EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION
 • STATUS_UNWIND_CONSOLIDATE

Przeglądając tą listę możemy zauważyć, że w większości wypadków sugerują one błędy w kodzie natywnym. Poniższy kod C++ generuje błędne odwołanie do fragmentu pamięci, które posłuży jako przykład:

extern "C" __declspec(dllexport) 
int Add(int a, int b)
{
  int * t = 0;
  *t = 1;
  return a + b;
}

Kod tej funkcji w C# można wywołać stosując atrybut DllImport:

[DllImport("test.dll")]
public static extern int Add(int a, int b);

static void Main(string[] args)
{
   try
   {
     int result = Add(1, 2);
     Console.WriteLine(result);
   }
   catch (Exception ex)
   {
     Console.WriteLine("Cath: " + ex.Message + ex.StackTrace);
   }
   finally
   {
     Console.WriteLine("Finally");
   }
   Console.WriteLine("End");
}

Wynik działania powyższego kodu będzie różny w zależności od wybranej wersji CLR. W 4.0 nie wykona się zarówno blok catch jak i finally, natomiast w wcześniejszych wersjach wyjątek zostanie złapany, a program wykona się do końca. Wyjątki tego typu można wyłapywać CLR 4.0 o ile programista świadomie oznaczy metodę atrybutem HandleProcessCorruptedStateExceptions. Może to mieć znaczenie, gdy biblioteka zawiera dobrze znany błąd i nie da się go wyeliminować w danej chwili inaczej. Zachowanie to można wyłączyć także dla całego kodu, bez dokonywania jakikolwiek zmian w nim. Zachowanie kompatybilności wstecz można wymusić dodając wpis w pliku konfiguracyjnym:

<configuration>
  <runtime>
    <legacyCorruptedStateExceptionsPolicy enabled="true"/>
  </runtime>
</configuration>

Corupted State Exception chronią mniej świadomych programistów przed kontynuowaniem wykonywania kodu, gdy aplikacja znalazła się w złym stanie i dalsze operacje mogą prowadzić do utraty bądź uszkodzenia ważnych danych. Niestety, często w aplikacjach znajdują się zbyt ogólne bloki catch, łapiące wyjątki każdego typu, co zamiast zapewniać stabilność aplikacji, mogą prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. CAS chronią przed tego typu błędami i jednocześnie pozwalają wymusić wyłapywanie ich o ile zachodzi taka konieczność przy pomocy wspomnianego wcześniej atrybutu- HandleProcessCorruptedStateExceptions.

MSDeploy(aka WebDeploy) - problem po aktualizacji do .Net 4.5

Migracja do .Net 4.5, mimo iż miał być bezproblemowa, czasem stwarza problemy. Jednym z narzędzi jakie nie chciało od razu współpracować z .Net 4.5 jest MSDeploy(aka WebDeploy).

Po migracji projektu do .Net 4.5 MSDeploy podczas publikacji paczki na IIS, zgłaszał błąd:

Error Code: 51
More Information: The application pool that you are trying to use has the
'managedRuntimeVersion' property set to 'v4.0'. This application requires 'v4.5'.
Error count: 1.

Mało eleganckim obejściem jest oszukanie MSDeploy'a poprzez zmianę wersji .Net przed publikacją przy pomocy przełącznika preSync:

-preSync:runCommand="%systemroot%\system32\inetsrv\APPCMD stop apppool P 
 & %systemroot%\system32\inetsrv\APPCMD set apppool P /managedRuntimeVersion:v4.5"

Wykonanie tego polecenia wprowadzi zmiany w ustawieniach puli, a nawet nowa wersja frameworka będzie dostępna do wyboru na liście:

 

Oczywiście, tak ustawiona pula nie będzie działać poprawnie, więc należy przywrócić ustawienia pierwotne, prosząc MSDeploy'a by wykonał na zakończenie porządki:

-postSync:runCommand="%systemroot%\system32\inetsrv\APPCMD set apppool P /managedRuntimeVersion:v4.0 
 & %systemroot%\system32\inetsrv\APPCMD start apppool P

Zna ktoś inne rozwiązanie tego problemu?

BadImageFormatException - problem z 32 i 64 bitowymi bibliotekami po raz N-ty?

Wystąpienie BadImageFormatException, wśród doświadczonych developerów, rodzi pytanie czy przez przypadek nie została załadowana zewnętrzna biblioteka w złej wersji- 32 lub 64 bitowej. Nie jest to jednak jedyna przyczyna występowania tego wyjątku. Na początek jednak przyjrzyjmy się kawałkowi prostego kodu:

using System;
using System.Diagnostics;

namespace BadImageFormatExceptionSample
{
  public class Data
  {
    public string Text { get; set; }
  }

  public class Base<T> where T : Data
  {
    public virtual T Print(T t)
    {
      Log(() =>
      {
        Console.WriteLine(t.Text);
      });
      return t;
    }

    protected virtual void Log(Action action)
    {
      var stackTrace = new StackTrace();
      var method = stackTrace.GetFrame(1).GetMethod();
      Console.WriteLine("Type: {0}, Method: {1}; before", 
        method.DeclaringType.Name, method.Name);
      action();
      Console.WriteLine("Type: {0}, Method: {1}; after", 
        method.DeclaringType.Name, method.Name);
    }
  }

  public class TestClass : Base<Data>
  {
    public override Data Print(Data data)
    {
      Log(() =>
      {
        data = base.Print(data);
      });

      return data;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main()
    {
      var z = new TestClass();
      z.Print(new Data() { Text = "Test" });
    }
  }
}

Kod jest stosunkowo prosty. Można by dać go jako rozgrzewkę osobie na rozmowie kwalifikacyjnej i spytać co program wypisze na ekranie. Jako wyjście spodziewalibyśmy się tekstu podobnego do:

Type: TestClass, Method: Print; before
Type: Base`1, Method: Print; before
Test
Type: Base`1, Method: Print; after
Type: TestClass, Method: Print; after

Niestety, wbrew wszelkim oczekiwaniom pojawi się tu wyjątek, który jest bohaterem tego artykułu. Dla dopełnienia prezentuję początek wyjścia z programu:

Type: TestClass, Method: Print; before

Unhandled Exception: System.BadImageFormatException: An attempt was made to load 
  a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)

Na pierwszy rzut oka ciężko wskazać co jest nie tak, jednak przy dłuższej analizie zdekompilowanego kodu można dojść do wniosku, że coś jest nie w porządku. Problem da się łatwo obejść; jeśli wystąpił wystarczy użyć mechanizmu delegatów i wszystko będzie działać jak na począku zakłądaliścy:

public override Data Print(Data data)
{
  var print = new Func<Data, Data>(base.Print);
  Log(() =>
  {
    data = print(data);
  });
  return data;
}

Całe szczęście problem nie występuje często - trzeba użyć kilku bardziej zaawansowanych mechanizmów języka by problem wystąpił. Problem został naprawiony w kompilatorze nadchodzącym z wersją 2012 Visual Studio, więc możemy spać spokojnie i dalej śmiało używać wyrażeń lambda, jak tylko wyobraźnia nam pozwoli. Dociekliwym przedstawiam jeszcze kod IL wygenerowany przez Visual Studio 2012:

 

.method public hidebysig instance void '<Print>b__0'() cil managed
{
 // Code size    25 (0x19)
 .maxstack 8
 IL_0000: nop
 IL_0001: ldarg.0
 IL_0002: ldarg.0
 IL_0003: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.TestClass BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::'<>4__this'
 IL_0008: ldarg.0
 IL_0009: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_000e: call instance class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass::'<>n__FabricatedMethod3'(class BadImageFormatExceptionSample.Data)
 IL_0013: stfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_0018: ret
} // end of method '<>c__DisplayClass1'::'<Print>b__0'

Oraz kłopotliwa wersja z 2010 dla porównania(różnica w lini IL_000e):

.method public hidebysig instance void '<Print>b__0'() cil managed
{
 // Code size    25 (0x19)
 .maxstack 8
 IL_0000: nop
 IL_0001: ldarg.0
 IL_0002: ldarg.0
 IL_0003: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.TestClass BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::'<>4__this'
 IL_0008: ldarg.0
 IL_0009: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_000e: call instance !0 BadImageFormatExceptionSample.TestClass::'<>n__FabricatedMethod3'(!0)
 IL_0013: stfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_0018: ret
} // end of method '<>c__DisplayClass1'::'<Print>b__0'

Na koniec rodzi się jeszcze jedna myśl- czy nie za bardzo ufamy narzędziom z których korzystamy? Kompilatory tworzą też ludzie i mogą popełniać błędy, więc do każdego kodu należy podchodzić z pewną rezerwą- mniejszą bądź większą, w zależności od źródła. Taka programistyczna zasada ograniczonego zaufania.