Jasica.Net

C#, .Net, SQL i nie tylko

Sprawdzanie atrybytów

Istnieje kilka sposobów sprawdzania obecności atrybutów w .Net. Najpopularniejsze to metody IsDefined oraz GetCustomAttribute. Oczywiście drugą z nich można wykorzystać do sprawdzania atrybutu poprzez  porównanie zwracanej wartości z null'em. Poniżej prezentuję krótki kod porównujący wydajność obu rozwiązań.

  class Program
  {
    private static Type type = typeof(Test);

    private static Type attributeType = typeof(TestAttribute);

    private static void MeasureTime(Func<bool> action)
    {
      var watch = Stopwatch.StartNew();
      for(var i = 0; i < 1000; i++)
      {
        action ();
      }

      watch.Stop();

      Console.WriteLine(watch.ElapsedTicks);
    }

    static void Main()
    {
      RuntimeHelpers.PrepareMethod(typeof(Program).GetMethod("IsDefinded", BindingFlags.Public | BindingFlags.Static).MethodHandle);
      RuntimeHelpers.PrepareMethod(typeof(Program).GetMethod("GetCustomeAttributes", BindingFlags.Public | BindingFlags.Static).MethodHandle);

      MeasureTime(IsDefinded);
      MeasureTime(GetCustomeAttributes);
    }

    public static bool IsDefinded()
    {
      return type.IsDefined(attributeType, false);
    }

    public static bool GetCustomeAttributes()
    {
      return type.GetCustomAttribute(attributeType, false) != null;
    }
  }

  [AttributeUsage(AttributeTargets.All, Inherited = false, AllowMultiple = true)]
  public sealed class TestAttribute : Attribute
  {
    private readonly string positionalString;

    public TestAttribute(string positionalString)
    {
      this.positionalString = positionalString;
    }

    public string PositionalString
    {
      get
      {
        return positionalString;
      }
    }

  }


  [TestAttribute("SomeText")]
  public class Test
  {
    
  }

Uruchamiając kod na testowej maszynie uzyskałem rezultaty 3.548 oraz 10.607. Widać wyraźnie, że różnica jest znaczna, co w przypadku przeglądania całego assebly pod kątem obecności typów posiadających dany atrybut może wyraźnie skrócić czas operacji.

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej metodzie pozwalającej pobrać atrybut -GetCustomAttributesData. Jest ona o tyle przydatna, gdyż nie powoduje utworzenia instancji atrybutu, a pozwala na wygodne sprawdzenie jakie parametry są przekazywane do konstruktora i właściwości, ale o tym innym razem